Regulamin Platformy B2B

Niniejszy regulamin określa ogólne warunki świadczenia przez Phillips Poland sp. z o.o. usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy B2B prowadzonej w domenie internetowej https://phillips-europe.com

§1. Definicje

 1. Dostawa – czynność faktyczna polegająca na dostarczeniu Klientowi przez Usługodawcę Towaru określonego w zamówieniu. Dostawa realizowana jest przy pomocy Dostawcy.

 2. Dostawca – każdy podmiot realizujący na zlecenie Usługodawcy Dostawę Towarów do Klienta – w tym firmy kurierskie oraz operatorzy skrytek pocztowych (paczkomatów).

 3. Klientpodmiot, z którym Usługodawca zawiera Umowę sprzedaży lub na rzecz którego wykonuje inne Usługi świadczone drogą elektroniczną. Klientem może być wyłącznie Przedsiębiorca lub Przedsiębiorca indywidualny, z wyłączeniem osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (konsumentów w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny).

 4. Panel klienta – zindywidualizowane konto Klienta utworzone w rezultacie Rejestracji, umożliwiające Klientowi zawieranie z Usługodawcą Umów sprzedaży Towarów oferowanych w Platformie B2B oraz korzystanie z funkcjonalności tej Platformy.

 5. Platforma B2B – zbiór stron internetowych prowadzonych w ramach domeny https://phillips-europe.com/ , za pomocą której Usługodawca wykonuje Usługi świadczone drogą elektroniczną oraz zawiera Umowy sprzedaży na zasadach określonych w Regulaminie.

 6. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz zawierająca z Usługodawcą umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną lub Umowę sprzedaży, które są związane bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby bądź jednostki.

 7. Przedsiębiorca indywidualny – osoba fizyczna zawierająca z Usługodawcą umowę o świadczenie usług elektronicznych lub Umowę sprzedaży związane bezpośrednio związane z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 8. Regulamin – niniejszy regulamin.

 9. Rejestracja – czynność dokonana przez Klienta według procedury określonej w Regulaminie, wymagana dla korzystania przez Klienta z Platformy B2B.

 10. Towar – produkt oferowany Klientom przez Usługodawcę do sprzedaży w Platformie B2B.

 11. Umowa sprzedażyumowa sprzedaży Towaru zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem na odległość za pośrednictwem Platformy B2B.

 12. Usługi świadczone drogą elektroniczną – obejmują prowadzenie przez Usługodawcę indywidualnego Panelu klienta, dokonywanie z Klientem czynności zmierzających bezpośrednio do uzgodnienia warunków umowy i dostawy, zawieranie tych umów oraz porozumiewanie się z Klientem w sprawie ich wykonania.

 13. UsługodawcaPhillips Poland sp z o.o. z siedzibą w Chechło Pierwsze, ul. Zwycięstwa 32 95-082 Dobroń, NIP: 7010644754, email: sekretariat@phillips-europe.com.

§2. Postanowienia ogólne

 1. Wszelkie prawa do Platformy B2B – w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do nazwy, domeny internetowej, kodu Platformy B2B, a także do wzorców, formularzy, logotypów, tabel i zdjęć zamieszczanych w Platformie B2B należą lub są udzielone Usługodawcy oraz mogą być wykorzystywane przez Klienta wyłącznie w sposób i w zakresie niezbędnym do korzystania z Platformy B2B zgodnie z treścią Regulaminu.

 2. Platforma B2B jest dostępna za pośrednictwem sieci Internet. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Platformy B2B obejmują łącze internetowe o minimalnej prędkości 1Mb/s oraz przeglądarkę internetową zaktualizowaną do najnowszej wersji podanej przez producenta.

 3. Usługi świadczone drogą elektroniczną mogą być świadczone, a Umowy sprzedaży mogą być zawierane przez Usługodawcę zarówno na rzecz Klienta, który dokonał Rejestracji w Platformie B2B, jak również Klienta, który nie dokonał Rejestracji. W każdym przypadku do korzystania z usług i wykonania Umowy sprzedaży niezbędne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej e-mail.

 4. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet może powodować zagrożenia dla prywatności Klienta, w tym zagrożenie nieautoryzowanym dostępem osób trzecich do danych Klienta oraz Panelu klienta po uprzednim przełamaniu lub ominięciu zabezpieczeń albo wyłudzeniu danych dostępowych. Klient zobowiązany jest ze swojej strony zapewnić środki techniczne i zasady ostrożności minimalizujące takie ryzyka, w szczególności stosować odpowiednie oprogramowanie antywirusowe oraz zachować w tajemnicy dane wykorzystywane do logowania w Platformie B2B. Usługodawca oświadcza, że nigdy nie zwróci się do Klienta z żądaniem udostępnienia mu w jakiejkolwiek części danych dostępu do Panelu klienta.

 5. Klient zobowiązany jest do powstrzymania się od wykorzystywania Platformy B2B do celów nie związanych bezpośrednio z korzystaniem z usług oferowanych przez Usługodawcę za pośrednictwem tej Platformy oraz zawieraniem Umów sprzedaży na warunkach określonych w Regulaminie. W szczególności Klientowi zakazuje się prowadzenia za pośrednictwem lub przy użyciu Platformy B2B działalności naruszającej interes Usługodawcy, działalności niezgodnej z prawem bądź dobrymi obyczajami, działalności naruszającej dobra osobiste osób trzecich, a także własnej działalności promocyjnej i reklamowej. Za naruszenie zasad korzystania z Platformy B2B przyjmuje się także składanie zamówień z wykorzystaniem danych osobowych innego podmiotu bądź w sposób uzasadniający podejrzenie korzystania z narzędzi automatyzujących proces składania zamówień.

 6. Korzystanie przez Klienta z Platformy B2B, w tym formularza kontaktowego, jest nieodpłatne.

 7. Wskazanie przez Klienta błędnych danych osobowych, rejestrowych, numeru identyfikacji podatkowej, a także danych adresowych, teleadresowych lub kontaktowych może uniemożliwić lub utrudnić wykonanie Umowy sprzedaży oraz wszelkich pozostałych Usług świadczonych drogą elektroniczną. Za szkody powstałe z tego tytułu wyłączną odpowiedzialność ponosi Klient.

 8. Przystąpienie do korzystania z Usług świadczonych drogą elektroniczną lub zawarcie Umowy sprzedaży jest równoznaczne z oświadczeniem przez Klienta, że posiada on status Przedsiębiorcy lub Przedsiębiorcy indywidualnego i nie zachodzą względem niego przesłanki do uznania go za konsumenta.

§3. Rejestracja w Platformie B2B

 1. W celu utworzenia i skonfigurowania indywidualnego Panelu klienta Klient powinien dokonać Rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego udostępnionego w Platformie B2B oraz przesłanie go drogą elektroniczną przy użyciu odpowiedniej funkcji w formularzu rejestracyjnym.

 2. Do Rejestracji niezbędne jest zaakceptowanie przez Klienta znajomości Regulaminu oraz zobowiązanie się do przestrzegania jego postanowień, co dokonuje się poprzez zaznaczenie odpowiedniej formuły w formularzu rejestracyjnym.

 3. Po przesłaniu Usługodawcy prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzyma zwrotnie potwierdzenie Rejestracji. Potwierdzenie zostanie dostarczone drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym. Doręczenie Klientowi potwierdzenia jest równoznaczne w skutkach z zawarciem umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Panelu klienta, do którego Klient zarazem uzyskuje dostęp i możliwość dokonywania zmiany danych podanych przy Rejestracji.

 4. Rejestracja i utrzymanie Panelu klienta są nieodpłatne.

§4. Składanie zamówień

 1. Informacje i opisy Towarów zamieszczone w Platformie B2B stanowią zaproszenie do składania ofert przez Klienta. Składanie ofert przez Klientów odbywa się poprzez składanie zamówień za pośrednictwem Platformy B2B. Składanie zamówień za pośrednictwem Platformy B2B jest możliwe całodobowo przez 7 dni w tygodniu.

 2. W celu złożenia przez Klienta zamówienia sprzedaży niezbędne jest dokonanie wyboru Towaru oraz uruchomienie funkcji „Dodaj do koszyka”, po czym, w ramach funkcji „Koszyk”, dokonanie wyboru sposobu Dostawy oraz formy płatności. Zamówienie uznaje się za złożone z momentem uruchomienia przez Klienta funkcji „Złóż zamówienie”.

 3. W przypadku, gdyby dostęp do Towaru zamawianego przez Klienta u Usługodawcy miał ograniczoną dostępność, Klient otrzyma stosowną informację najpóźniej podczas składania zamówienia.

 4. Przed zatwierdzeniem zamówienia Klient powinien uzupełnić i zweryfikować prawidłowość danych do Dostawy oraz danych do wystawienia faktury dokumentującej sprzedaż Towaru.

 5. Po złożeniu przez Klienta zamówienia, Usługodawca doręczy Klientowi na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej potwierdzenie otrzymania zamówienia, co oznacza przystąpienie przez Usługodawcę do weryfikacji możliwości realizacji tego zamówienia. Do zawarcia Umowy sprzedaży dochodzi z momentem zawiadomienia Klienta przez Usługodawcę o przyjęciu zamówienia do realizacji.

 6. Po zawarciu Umowy sprzedaży Usługodawca potwierdzi Klientowi jej szczegółowe warunki poprzez przesłanie stosownej informacji na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w procesie Rejestracji lub składania zamówienia.

 7. W przypadku, gdy Przedsiębiorca lub Przedsiębiorca indywidualny są podatnikami podatku VAT, a wymagają tego przepisy prawa, transakcja może podlegać szczególnemu rozliczeniu w obszarze podatku od towarów i usług poprzez zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności.

§5. Płatności

 1. Ceny Towarów w Platformie B2B są wyrażone złotych polskich (PLN), euro (EUR) i dolarach (DOL) netto i zawierają w sobie Koszty Gospodarowania Odpadami. Ceny Towarów nie zawierają informacji o kosztach ich Dostawy lub ewentualnych innych dodatkowych kosztach, które Klient będzie zobowiązany ponieść w wykonaniu Umowy sprzedaży, które to informacje zostaną Klientowi przedstawione najpóźniej przy składaniu zamówienia.

 2. Usługodawca dopuszcza następujące formy płatności: przelew bankowy; karta płatnicza lub przelew bankowy przy wykorzystaniu zewnętrznego systemu płatności.

 3. Klient zobowiązany jest dokonać płatności za zamówienie w terminie trzech dni od daty zawiadomienia Klienta przez Usługodawcę o przyjęciu zamówienia do realizacji – z zastrzeżeniem, że za dokonanie płatności uznaje się zaksięgowanie środków pieniężnych na rachunku bankowym Usługodawcy.

 4. W przypadku nie dokonania przez Klienta płatności w terminie, o którym mowa w punkcie poprzedzającym albo wskazania przez Klienta błędnych danych uniemożliwiających wykonanie Umowy sprzedaży, Usługodawca uprawniony jest do odstąpienia od tej umowy na podstawie art. 492 k.c. W przypadku skorzystania przez Usługodawcę z tego uprawnienia doręczy on Klientowi oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym (jeżeli zakup został dokonany z wykorzystaniem Panelu klienta) lub w formularzu zamówienia (jeżeli zakup został dokonany przez Klienta nie zarejestrowanego).

 5. Klient upoważnia Usługodawcę do wystawienia faktury elektronicznej dokumentującej sprzedaż Towarów nie zawierającej podpisu odbiorcy oraz doręczenie faktury na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej.

§6. Dostawa

 1. Dostawa realizowana jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sposób wybrany przez Klienta przy składaniu zamówienia.

 2. Informacja o przewidywanym terminie realizacji zamówienia zawarta jest w Platformie B2B odrębnie dla każdego zamówienia.

 3. Klient obowiązany jest zbadać dostarczony mu Towar w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju oraz niezwłocznie zawiadomić Usługodawcę o wadach Towaru.

§7. Odpowiedzialność za wady Towaru

 1. Dostarczany Towar jest pozbawiony wad fizycznych i prawnych, o ile co innego nie wynika wyraźnie z opisu Towaru.

 2. W przypadku występowania wady Towaru Klient uprawniony jest do skorzystania ze środków przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego, to jest:

  1. złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpienia od Umowy sprzedaży, chyba że Usługodawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie – z zastrzeżeniem, że ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Usługodawcę albo tenże nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Usługodawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Usługodawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia;

  2. żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Usługodawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Usługodawca może jednak odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi wówczas Usługodawca.

 3. Koszty obsługi reklamacji złożonej przez Klienta będącego Przedsiębiorcą indywidualnym (w tym koszt dostarczenia reklamowanego Towaru do Usługodawcy, jak też ponownego odesłania go Klientowi) pokrywa Usługodawca.

 4. Reklamacje dotyczące Towaru lub świadczenia usług drogą elektroniczną Klient może składać Usługodawcy w dowolnym czasie w formie pisemnej poprzez przesłanie stosownego pisma na adres Usługodawcy lub w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Platformie B2B lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail.

 5. Usługodawca udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia dostarczenia mu żądania zawierającego reklamację.

§9. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży

 1. Klient będący Przedsiębiorcą indywidualnym może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy sprzedaży Towaru zawartej z Usługodawcą na odległość za pośrednictwem Platformy B2B. Bieg terminu na skorzystanie z prawa do odstąpienia od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od objęcia Towaru w posiadanie przez Przedsiębiorcę indywidualnego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku, gdy Umowa sprzedaży obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części. Dla pozostałych umów – od dnia ich zawarcia.

 2. Przedsiębiorca indywidualny może skorzystać z prawa do odstąpienia od Umowy sprzedaży poprzez złożenie Usługodawcy stosownego oświadczenia o odstąpieniu. Oświadczenie można złożyć na piśmie z wykorzystaniem formularza, którego przykładowy wzór został zamieszczony przez Usługodawcę w Platformie B2B albo poprzez skorzystanie z formularza kontaktowego dostępnego w Platformie B2B. Do zachowania terminu wystarczy złożenie oświadczenia w formie pisemnej lub elektronicznej przed upływem tego terminu. Skorzystanie z formularza elektronicznego jest równoznaczne z zezwoleniem przez Klienta na dokonanie zwrotu środków na rachunek bankowy i nie wiąże się z dodatkowymi kosztami dla Przedsiębiorcy indywidualnego. Usługodawca niezwłocznie potwierdzi Przedsiębiorcy indywidualnemu otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu.

 3. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży jest ona uważana za niezawartą.

 4. Jeśli Przedsiębiorca indywidualny złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży zanim Usługodawca przyjął jego ofertę, oferta ta przestaje wiązać.

 5. Usługodawca niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Przedsiębiorcy indywidualnego o odstąpieniu od umowy sprzedaży, ma obowiązek zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru. Usługodawca może jednak wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Przedsiębiorcy indywidualnego do momentu zwrotu Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru – w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 6. Jeżeli Przedsiębiorca indywidualny korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Usługodawcę, tenże nie jest zobowiązany do zwrotu Przedsiębiorcy indywidualnemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 7. Przedsiębiorca indywidualny ma obowiązek niezwłocznie zwrócić Towar do Usługodawcy, co powinno nastąpić nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Usługodawcy przed upływem tego terminu. W wypadku odstąpienia Klient będący Przedsiębiorcą indywidualnym ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

 8. Jeśli ze względu na swój charakter bądź właściwości Towar nie może zostać odesłany zwykłą przesyłką pocztową, Usługodawca zawiadomi Przedsiębiorcę indywidualnego o kosztach zwrotu rzeczy za pośrednictwem Platformy B2B.

 9. Przedsiębiorca indywidualny ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

 10. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Przedsiębiorca indywidualny chyba, że tenże wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 11. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje Przedsiębiorcy indywidualnemu w odniesieniu do umów, których przedmiotem jest:

  1. rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  2. nagranie dźwiękowe lub wizualne albo program komputerowy dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  3. rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Przedsiębiorcy indywidualnego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

§10. Ochrona danych osobowych i polityka prywatności

Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych oraz polityki prywatności znajdują się w odrębnym dokumencie https://phillips-europe.com/pl/polityka-prywatnosci-i-plikow-cookies/ zamieszczonym w Platformie B2B.

§11. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Klient może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie dotyczącym utrzymania Panelu klienta. Rozwiązanie umowy może nastąpić w każdym czasie i bez podania przyczyn poprzez złożenie Usługodawcy stosownego oświadczenia woli na piśmie lub przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość umożliwiającego zapoznanie się Usługodawcy z treścią tego oświadczenia woli. Ponadto wygaśnięcie umowy w ww. zakresie powoduje zlecenie przez Klienta usunięcia Panelu klienta poprzez uruchomienie stosownej funkcji w Platformie B2B.

 2. Usługodawca może rozwiązać umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną w zakresie utrzymania Panelu klienta w każdym czasie z powodu naruszenia przez Klienta zasad korzystania z Platformy B2B określonych w niniejszym Regulaminie. Rozwiązania umowy Usługodawca może dokonać poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji.

 3. Rozwiązanie umowy o świadczenie przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną nie wpływa na Umowy sprzedaży zawarte z Klientem do dnia rozwiązania umowy, które pozostają wiążące dla stron tych Umów.

§12. Postanowienia końcowe

 1. W stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami (z wyłączeniem Przedsiębiorców indywidualnych) Usługodawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy wyłącznie w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach straty rzeczywistej Klienta.

 2. W przypadku powstania sporu na gruncie Umowy sprzedaży lub wykonywania Usług świadczonych drogą elektroniczną, strony będą dążyły do rozwiązania sporu na drodze polubownej. Prawem właściwym dla rozstrzygania sporów powstałych na gruncie stosunków określonych Regulaminem jest prawo polskie.

 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian Regulaminu. Wszystkie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną zawarte przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia tej umowy. W terminie 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu Usługodawca poinformuje Klienta o zmianie Regulaminu, przy czym dokona tego za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej e-mail Klienta. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 7 dni od dnia ich opublikowania w Platformie B2B lub zawiadomieniu o ich treści Klienta – zależnie od tego, co nastąpiło wcześniej. W przypadku nie zaakceptowania przez Klienta nowej treści Regulaminu powinien zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę, co powoduje rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na zasadach określonych w §11 pkt 1 Regulaminu.

 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01-01-2024.