POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

Polityka skierowana jest do użytkowników strony internetowej http://www.phillips-europe.com/ („Strona”) oraz kontrahentów i klientów Administratora.

Przetwarzanie danych osobowych następuje w zgodzie z unijnym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

W polityce zostały opisane zasady gromadzenia oraz wykorzystywania danych użytkowników serwisu, które są gromadzone bezpośrednio od nich lub za pośrednictwem plików cookies oraz podobnych technologii.

 1. ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych gromadzonych w związku z korzystaniem z Strony jest:

 • Phillips Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chechle Pierwszym, ul. Zwycięstwa 32, 95-082 Chechło Pierwsze, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego rejestru Sądowego pod nr KRS 654066, posiadająca numer NIP: 701-064-47-54, REGON 366145172, o kapitale zakładowym wynoszącym 1.786.750 złotych („Administrator”);

 • Telefon: + 48 42 215 34 34;

 • Adres e-mail: sekretariat@phillips-europe.com;

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych użytkowników Strony przez Administratora można kontaktować się z wykorzystaniem powyższych danych adresowych.

 1. PODSTAWY PRAWNE, CELE I OKRES RETENCJI DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w przypadku:

 • wyrażenia zgody przez osobę, której dane dotyczą na przetwarzanie jej danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);

 • gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);

 • gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

 1. Dane osób odwiedzających Stronę mogą być przetwarzane w celu:

 • analizy ruchu sieciowego, zapewnienia bezpieczeństwa w ramach Serwisu oraz dostosowywania treści do potrzeb użytkowników na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 • udzielania odpowiedzi na zadane pytania, przekazania zamówionej oferty i prowadzenia korespondencji w celu załatwienia sprawy, na podstawie zgody użytkownika i prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest realizowanie żądań użytkowników (art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO).

 1. Na Stronie Administrator może zamieszczać informacje marketingowe o swoich produktach lub usługach. Wyświetlanie tych treści jest dokonywane przez Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem Administratora polegającym na publikacji treści związanych ze świadczonymi usługami oraz treści promocyjnych akcji, w które Administrator jest zaangażowany. Jednocześnie działanie to nie narusza praw i wolności użytkowników, użytkownicy spodziewają się otrzymywania treści podobnej zawartości, a czasami nawet tego oczekują lub jest to ich bezpośrednim celem wizyty na Stronie.

 2. Dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody, do czasu załatwienia sprawy lub przez okres niezbędny do osiągnięcia celu, dla którego zostały pozyskane w oparciu o konkretną podstawę prawną, a następnie do upływu okresu przedawnienia roszczeń stron związanych z jego realizacją.

 3. KORESPONDENCJA E-MAIL

  1. Administrator przetwarza informacje kontaktowe o nadawcach i adresatach korespondencji emailowej, zawarte w treści tej korespondencji, w celu:

 • umożliwienia kontaktu e-mailowego z Administratorem oraz podejmowania kontaktu z adresatami;

 • dokumentowania ustaleń dokonywanych z klientami, kontrahentami, innymi osobami;

 • przyjmowania pism, zgłoszeń i wniosków w formie elektronicznej, np. skarg, reklamacji, innych wniosków;

 • ochrony przed roszczeniami oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń.

  1. Podstawą prawną przetwarzania danych zawartych w korespondencji e-mailowej jest:

 • prawnie uzasadniony interes Administratora danych oraz nadawców wiadomości elektronicznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – wobec korespondencji incydentalnej, polegający na umożliwieniu kontaktu elektronicznego z Administratorem;

 • niezbędność do realizacji umowy zawartej z klientami lub kontrahentami (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) w zakresie korespondencji prowadzonej w celu realizacji umowy;

 • dobrowolnie wyrażona zgoda – jeżeli w przysłanej korespondencji zostaną zawarte dane szczególnych kategorii. Jeżeli nadawca nie zawarł zgody w swojej korespondencji, poprosimy o jej odrębne udzielenie, gdyż jest to warunek konieczny do zgodnego z RODO przetwarzania danych szczególnych kategorii. Wyrażoną zgodę można cofnąć w każdym momencie, bez podawania przyczyny, lecz bez wpływu na zgodność z prawem jej przetwarzania przed jej cofnięciem;

 • dobrowolnie wyrażona zgoda poprzez wyraźne działanie potwierdzające – jeżeli nadawca wiadomości poprosi o udzielenie informacji dotyczących marki Administratora, jego produktów lub usług, odpowiedź udzielona nadawcy będzie zawierać żądane przez nadawcę informacje, a wysłanie zapytania będzie oznaczało zgodę na przesłanie nadawcy przez Administratora informacji handlowych na podany przez nadawcę adres e-mail w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi (art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną); wyrażoną zgodę można cofnąć w każdym momencie bez podawania przyczyny, lecz informacje handlowe wysłane po wysłaniu zapytania o nie, a przed cofnięciem zgody, będą wysłane zgodnie z prawem; cofnięcie zgody może uniemożliwić udzielenie pełnej odpowiedzi na zadane pytanie;

 • prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na dochodzeniu roszczeń lub obrony przed roszczeniami, zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z Kodeksem cywilnym (art. 6 ust. 1 lit. f oraz art. 9 ust. 2 lit. f RODO).

 1. FORMULARZ KONTAKTOWY

  1. Treść korespondencji oraz informacje o kontakcie są przetwarzane przez czas niezbędny do załatwienia sprawy użytkownika, w tym do przesłania informacji marketingowych o wybranych przez użytkownika produktach lub usługach.

  2. Dane te będą wówczas przetwarzane w celu realizacji usługi formularza kontaktowego online świadczonej drogą elektroniczną zgodnie z regulaminem dostępnym <tutaj- link do regulaminu formularza kontaktowego> (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

  3. W zakresie przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub marketingu bezpośredniego za pomocą telefonicznych urządzeń końcowych dane będą przetwarzane na podstawie zgody wyrażonej przez wyraźne działanie potwierdzające (art. 6 ust. 1 lit. a w zw. z art. 4 pkt 11 RODO), polegające na uzupełnieniu odpowiedniego pola do wpisania adresu e-mail lub numeru telefonu i oznaczenia pola wyrażam zgodę.

  4. Dochodzenie roszczeń

 • W przypadku konieczności dochodzenia roszczeń przez Administratora lub obrony przed roszczeniami, Administrator może przetwarzać dane osobowe określonych użytkowników zawarte w formularzu kontaktowym online do czasu zakończenia toczącego się postępowania oraz do upływu terminu przedawnienia roszczeń Administratora względem użytkownika, który zazwyczaj wynosi 3 lata zgodnie z art. 118 Kodeksu cywilnego, lecz w szczególnych przypadkach przewidzianych prawem może być dłuższy.

 • Dane te będą wówczas przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w prawnie uzasadnionym interesie Administratora polegającym na dochodzeniu swoich roszczeń względem użytkownika lub obrony przed roszczeniami. Prawnie uzasadniony interes Administratora będzie wówczas celem nadrzędnym wobec praw i wolności usługobiorcy.

 1. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE DOTYCZĄ

 1. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:

  1. DOSTĘPU (art. 15 RODO)– uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji:

 • celach przetwarzania;

 • kategoriach danych osobowych;

 • odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;

 • okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania;

 • prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;

  1. DO OTRZYMANIA KOPII DANYCH – uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie Administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO);

  2. DO SPROSTOWANIA – żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);

  3. DO USUNIĘCIA DANYCH – żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli Administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO). Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

 • dane nie są już dłużej niezbędne do realizacji celu, w jakim zostały zebrane lub są przetwarzane,

 • osoba wycofała zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych oraz nie istnieją podstawy prawne, aby mimo tego kontynuować przetwarzanie,

 • osoba sprzeciwia się przetwarzaniu oraz nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania, lub

 • osoba sprzeciwia się przetwarzaniu jej danych osobowych na potrzeby i w zakresie marketingu bezpośredniego (w tym profilowania);

 • przetwarzanie w inny sposób nie jest lub nie było zgodne z RODO lub innymi przepisami prawa;

 • dane osobowe zostały zebrane w nawiązaniu do oferowania bezpośrednio osobom poniżej 16 lat usług społeczeństwa informatycznego;

  1. DO OGRANICZENIA PRZETWARZANIA – żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), gdy:

 • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,

 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,

 • Administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;

  1. DO PRZENOSZENIA DANYCH – otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła Administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu Administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO);

  2. DO SPRZECIWU – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach Administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. Wówczas Administrator dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów Administratora, Administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tych celach (art. 21 RODO);

  3. DO COFNIĘCIA ZGODY w każdym momencie i bez podawania przyczyny, lecz przetwarzanie danych osobowych dokonane przed cofnięciem zgody nadal pozostanie zgodne z prawem. Cofnięcie zgody spowoduje zaprzestanie przetwarzania przez Administratora danych osobowych w celu, w którym zgoda ta została wyrażona.

 1. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z Administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

 1. PREZES URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się w następujący sposób:

 • listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;

 • przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt;

 • telefonicznie: (22) 531 03 00.

 1. ODBIORCY DANYCH OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE DOTYCZĄ

Administrator ujawnia dane osobowe użytkowników wyłącznie podmiotom przetwarzającym na mocy zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu realizacji usług na rzecz administratora, np. hostingu i obsługi Strony, usługi IT, usługi analityczne, usługi obsługi marketingowej i PR, usług prawnych i doradczych.

 1. PRZESYŁANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Niektórzy z partnerów lub dostawców usług np. Google czy Facebook mają siedzibę lub posiadają serwery poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). W takich przypadkach muszą oni dawać gwarancję wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te mogą wynikać w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) lub uczestnictwa w programie “Tarcza Prywatności” ustanowionym na mocy decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

 1.  WYKORZYSTYWANIE PLIKÓW COOKIES ORAZ PODOBNYCH TECHNOLOGII

 1. Strona umożliwia gromadzenie informacji o użytkowniku za pośrednictwem cookies oraz podobnych technologii, których korzystanie najczęściej wiąże się z zainstalowaniem jednego z wymienionych wyżej narzędzi na urządzeniu użytkownika (komputer, smartfon, itd.). Wykorzystuje się te informacje do zapamiętywania decyzji użytkownika (wybór czcionki, kontrastu, akceptacja polityki), gromadzenia informacji o urządzeniu użytkownika oraz jego wizycie służące do zapewnienia bezpieczeństwa, ale także analizy wizyt i dostosowania treści.

 2. Strona stosuje pliki cookies „sesyjne”, a więc takie, które przechowywane są na urządzeniu wykorzystywanym przez użytkownika tymczasowo, do chwili jego wylogowania się, opuszczenia Strony lub zamknięcia przeglądarki, jak również pliki cookies „stałe”, które przechowywane są na urządzeniu użytkownika zgodnie z parametrami określonymi w samym pliku lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika. Pliki cookies dzielą się na następujące rodzaje:

 • niezbędne- są to pliki cookies niezbędne do zapewnienia działania Strony oraz optymalizujące jej działanie;

 • pliki cookies mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa, służące np. wsparciu mechanizmów zapobiegania nadużyciom na stronie;

 • funkcjonalne- pliki cookies przechowujące dane dotyczących preferencji użytkownika Strony takich jak np. rozmiar czcionki, region lub język, mające na celu zwiększenie komfortu korzystania przez użytkownika ze Strony;

 • analityczne- pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Strony oraz ruch na Stronie, dzięki którym możliwa jest poprawa działania Strony;

 • reklamowe- pliki cookies, które pozwalają dostarczanie użytkownikowi treści reklamowych dostosowanych do jego zainteresowań.

Strona wykorzystuje niezbędne pliki cookies oraz funkcjonalne pliki cookies.

 1. Użytkownik ma możliwość ustawić w przeglądarce blokowanie określonych rodzajów cookies i innych technologii, poprzez określenie na przykład, że dozwolone będą tylko i wyłącznie te, które są niezbędne do poprawnego wyświetlenia strony. Domyślnie większość przeglądarek dopuszcza stosowanie wszystkich cookies, jednak użytkownik ma możliwość zmiany tych ustawień w dowolnym momencie, może także usunąć zainstalowane już pliki cookies. Każda z przeglądarek umożliwia takie działanie poprzez jedną z dostępnych w ustawieniach lub preferencjach opcji.

 2. Użytkownik ma także możliwość korzystać ze strony w tzw. trybie incognito, który blokuje możliwość gromadzenia danych o jego wizycie.

 3. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki, tzn. z zaakceptowaniem plików cookies i podobnych technologii oznacza zgodę na ich wykorzystanie do określonych powyżej celów.

 4. Ze Stroną zintegrowane są także zewnętrzne komponenty (tzw. wtyczki) należące do następujących podmiotów:

 • Youtube

Operatorem YouTube jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC jest spółką zależną Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

W Europejskim Obszarze Gospodarczym i Szwajcarii administratorem danych osobowych jest Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street; Dublin 4 Irlandia.

Polityka YouTube dotycząca ochrony danych: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/

 • LinkedIn

Operatorem dla użytkowników spoza USA operatorem jest LinkedIn Irlandia, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia.

Polityka prywatności LinkedIn jest dostępna pod adresem www.linkedin.com/legal/privacy-policy

 • Facebook

Właścicielem Facebooka jest Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Dla użytkowników spoza Stanów Zjednoczonych lub Kanady, administratorem Facebooka jest Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Irlandia.

Polityka ochrony danych Facebooka: https://facebook.com/about/privacy/

 • Google Analytics oraz Google Ads

W Europejskim Obszarze Gospodarczym i Szwajcarii administratorem danych osobowych jest Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street; Dublin 4 Irlandia.

Polityka prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?gl=PL&hl=pl

 1. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

1. Polityka prywatności może być uzupełniana lub uaktualniana zgodnie z bieżącymi potrzebami Administratora w celu zapewnienia aktualnej i rzetelnej informacji użytkownikom dotyczącej ich danych osobowych i informacji o nich. O wszelkich zmianach polityki prywatności użytkownicy zostaną poinformowani na Stronie.

2. Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od 15.07.2020r..