POLITYKA PRYWATNO艢CI I PLIK脫W COOKIES

Polityka skierowana jest do u偶ytkownik贸w strony internetowej http://www.phillips-europe.com/ (鈥Strona鈥) oraz kontrahent贸w i klient贸w Administratora.

Przetwarzanie danych osobowych nast臋puje w zgodzie z unijnym rozporz膮dzeniem Parlamentu Europejskiego i聽Rady (UE) 2016/679 z聽dnia 27聽kwietnia 2016聽r. w聽sprawie ochrony os贸b fizycznych w聽zwi膮zku z聽przetwarzaniem danych osobowych i聽w聽sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (鈥濺ODO鈥).

W polityce zosta艂y opisane zasady gromadzenia oraz wykorzystywania danych u偶ytkownik贸w serwisu, kt贸re s膮 gromadzone bezpo艣rednio od nich lub za po艣rednictwem plik贸w cookies oraz podobnych technologii.

 1. ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych gromadzonych w zwi膮zku z korzystaniem z Strony jest:

 • Phillips Poland sp贸艂ka z ograniczon膮 odpowiedzialno艣ci膮 z siedzib膮 w Chechle Pierwszym, ul. Zwyci臋stwa 32, 95-082 Chech艂o Pierwsze, wpisana do rejestru przedsi臋biorc贸w prowadzonego przez S膮d Rejonowy dla 艁odzi- 艢r贸dmie艣cia w 艁odzi, XX Wydzia艂 Gospodarczy Krajowego rejestru S膮dowego pod nr KRS 654066, posiadaj膮ca numer NIP: 701-064-47-54, REGON 366145172, o kapitale zak艂adowym wynosz膮cym 1.786.750 z艂otych (鈥Administrator鈥);

 • Telefon: + 48 42聽215 34 34;

 • Adres e-mail: sekretariat@phillips-europe.com;

We wszelkich sprawach zwi膮zanych z przetwarzaniem danych u偶ytkownik贸w Strony przez Administratora mo偶na kontaktowa膰 si臋 z wykorzystaniem powy偶szych danych adresowych.

 1. PODSTAWY PRAWNE, CELE I OKRES RETENCJI DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe s膮 przetwarzane przez Administratora w przypadku:

 • wyra偶enia zgody przez osob臋, kt贸rej dane dotycz膮 na przetwarzanie jej danych osobowych w jednym lub wi臋kszej liczbie okre艣lonych cel贸w (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);

 • gdy przetwarzanie jest niezb臋dne do wykonania umowy, kt贸rej stron膮 jest osoba, kt贸rej dane dotycz膮, lub do podj臋cia dzia艂a艅 na 偶膮danie osoby, kt贸rej dane dotycz膮, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);

 • gdy przetwarzanie jest聽niezb臋dne do cel贸w wynikaj膮cych z prawnie uzasadnionych interes贸w realizowanych przez Administratora聽lub przez stron臋 trzeci膮, z wyj膮tkiem sytuacji, w kt贸rych nadrz臋dny charakter wobec tych interes贸w maj膮 interesy lub podstawowe prawa i wolno艣ci osoby, kt贸rej dane dotycz膮, wymagaj膮ce ochrony danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

 1. Dane os贸b odwiedzaj膮cych Stron臋 mog膮 by膰 przetwarzane w celu:

 • analizy ruchu sieciowego, zapewnienia bezpiecze艅stwa w ramach Serwisu oraz dostosowywania tre艣ci do potrzeb u偶ytkownik贸w na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 • udzielania odpowiedzi na zadane pytania, przekazania zam贸wionej oferty i prowadzenia korespondencji w celu za艂atwienia sprawy, na podstawie zgody u偶ytkownika i prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest realizowanie 偶膮da艅 u偶ytkownik贸w (art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO).

 1. Na Stronie Administrator mo偶e zamieszcza膰 informacje marketingowe o swoich produktach lub us艂ugach. Wy艣wietlanie tych tre艣ci jest dokonywane przez Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem Administratora polegaj膮cym na publikacji tre艣ci zwi膮zanych ze 艣wiadczonymi us艂ugami oraz tre艣ci promocyjnych akcji, w kt贸re Administrator jest zaanga偶owany. Jednocze艣nie dzia艂anie to nie narusza praw i wolno艣ci u偶ytkownik贸w, u偶ytkownicy spodziewaj膮 si臋 otrzymywania tre艣ci podobnej zawarto艣ci, a czasami nawet tego oczekuj膮 lub jest to ich bezpo艣rednim celem wizyty na Stronie.

 2. Dane osobowe b臋d膮 przechowywane do czasu wycofania zgody, do czasu za艂atwienia sprawy lub przez okres niezb臋dny do osi膮gni臋cia celu, dla kt贸rego zosta艂y pozyskane w oparciu o konkretn膮 podstaw臋 prawn膮, a nast臋pnie do up艂ywu okresu przedawnienia roszcze艅 stron zwi膮zanych z jego realizacj膮.

 3. KORESPONDENCJA E-MAIL

  1. Administrator przetwarza informacje kontaktowe o nadawcach i adresatach korespondencji emailowej, zawarte w tre艣ci tej korespondencji, w celu:

 • umo偶liwienia kontaktu e-mailowego z Administratorem oraz podejmowania kontaktu z adresatami;

 • dokumentowania ustale艅 dokonywanych z klientami, kontrahentami, innymi osobami;

 • przyjmowania pism, zg艂osze艅 i wniosk贸w w formie elektronicznej, np. skarg, reklamacji, innych wniosk贸w;

 • ochrony przed roszczeniami oraz dochodzenia ewentualnych roszcze艅.

  1. Podstaw膮 prawn膮 przetwarzania danych zawartych w korespondencji e-mailowej jest:

 • prawnie uzasadniony interes Administratora danych oraz nadawc贸w wiadomo艣ci elektronicznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) 鈥 wobec korespondencji incydentalnej, polegaj膮cy na umo偶liwieniu kontaktu elektronicznego z Administratorem;

 • niezb臋dno艣膰 do realizacji umowy zawartej z klientami lub kontrahentami (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) w zakresie korespondencji prowadzonej w celu realizacji umowy;

 • dobrowolnie wyra偶ona zgoda 鈥 je偶eli w przys艂anej korespondencji zostan膮 zawarte dane szczeg贸lnych kategorii. Je偶eli nadawca nie zawar艂 zgody w swojej korespondencji, poprosimy o jej odr臋bne udzielenie, gdy偶 jest to warunek konieczny do zgodnego z RODO przetwarzania danych szczeg贸lnych kategorii. Wyra偶on膮 zgod臋 mo偶na cofn膮膰 w ka偶dym momencie, bez podawania przyczyny, lecz bez wp艂ywu na zgodno艣膰 z prawem jej przetwarzania przed jej cofni臋ciem;

 • dobrowolnie wyra偶ona zgoda poprzez wyra藕ne dzia艂anie potwierdzaj膮ce 鈥 je偶eli nadawca wiadomo艣ci poprosi o udzielenie informacji dotycz膮cych marki Administratora, jego produkt贸w lub us艂ug, odpowied藕 udzielona nadawcy b臋dzie zawiera膰 偶膮dane przez nadawc臋 informacje, a wys艂anie zapytania b臋dzie oznacza艂o zgod臋 na przes艂anie nadawcy przez Administratora informacji handlowych na podany przez nadawc臋 adres e-mail w zakresie niezb臋dnym do udzielenia odpowiedzi (art. 10 ustawy o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮); wyra偶on膮 zgod臋 mo偶na cofn膮膰 w ka偶dym momencie bez podawania przyczyny, lecz informacje handlowe wys艂ane po wys艂aniu zapytania o nie, a przed cofni臋ciem zgody, b臋d膮 wys艂ane zgodnie z prawem; cofni臋cie zgody mo偶e uniemo偶liwi膰 udzielenie pe艂nej odpowiedzi na zadane pytanie;

 • prawnie uzasadniony interes Administratora polegaj膮cy na dochodzeniu roszcze艅 lub obrony przed roszczeniami, zgodnie z og贸lnie obowi膮zuj膮cymi przepisami prawa, w szczeg贸lno艣ci z Kodeksem cywilnym (art. 6 ust. 1 lit. f oraz art. 9 ust. 2 lit. f RODO).

 1. FORMULARZ KONTAKTOWY

  1. Tre艣膰 korespondencji oraz informacje o kontakcie s膮 przetwarzane przez czas niezb臋dny do za艂atwienia sprawy u偶ytkownika, w tym do przes艂ania informacji marketingowych o wybranych przez u偶ytkownika produktach lub us艂ugach.

  2. Dane te b臋d膮 w贸wczas przetwarzane w celu realizacji us艂ugi formularza kontaktowego online 艣wiadczonej drog膮 elektroniczn膮 zgodnie z regulaminem dost臋pnym <tutaj- link do regulaminu formularza kontaktowego> (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

  3. W zakresie przesy艂ania informacji handlowych drog膮 elektroniczn膮 lub marketingu bezpo艣redniego za pomoc膮 telefonicznych urz膮dze艅 ko艅cowych dane b臋d膮 przetwarzane na podstawie zgody wyra偶onej przez wyra藕ne dzia艂anie potwierdzaj膮ce (art. 6 ust. 1 lit. a w zw. z art. 4 pkt 11 RODO), polegaj膮ce na uzupe艂nieniu odpowiedniego pola do wpisania adresu e-mail lub numeru telefonu i oznaczenia pola wyra偶am zgod臋.

  4. Dochodzenie roszcze艅

 • W przypadku konieczno艣ci dochodzenia roszcze艅 przez Administratora lub obrony przed roszczeniami, Administrator mo偶e przetwarza膰 dane osobowe okre艣lonych u偶ytkownik贸w zawarte w formularzu kontaktowym online do czasu zako艅czenia tocz膮cego si臋 post臋powania oraz do up艂ywu terminu przedawnienia roszcze艅 Administratora wzgl臋dem u偶ytkownika, kt贸ry zazwyczaj wynosi 3 lata zgodnie z art. 118 Kodeksu cywilnego, lecz w szczeg贸lnych przypadkach przewidzianych prawem mo偶e by膰 d艂u偶szy.

 • Dane te b臋d膮 w贸wczas przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w prawnie uzasadnionym interesie Administratora polegaj膮cym na dochodzeniu swoich roszcze艅 wzgl臋dem u偶ytkownika lub obrony przed roszczeniami. Prawnie uzasadniony interes Administratora b臋dzie w贸wczas celem nadrz臋dnym wobec praw i wolno艣ci us艂ugobiorcy.

 1. PRAWA OS脫B, KT脫RYCH DANE OSOBOWE DOTYCZ膭

 1. Ka偶da osoba, kt贸rej dane dotycz膮, ma prawo:

  1. DOST臉PU (art.聽15 RODO)鈥 uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane s膮 jej dane osobowe. Je偶eli dane o聽osobie s膮 przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dost臋pu do nich oraz uzyskania nast臋puj膮cych informacji:

 • celach przetwarzania;

 • kategoriach danych osobowych;

 • odbiorcach lub kategoriach odbiorc贸w, kt贸rym dane zosta艂y lub zostan膮 ujawnione, w szczeg贸lno艣ci o odbiorcach w pa艅stwach trzecich lub organizacjach mi臋dzynarodowych;

 • okresie przechowywania danych lub o聽kryteriach ich ustalania;

 • prawie do 偶膮dania sprostowania, usuni臋cia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przys艂uguj膮cych osobie, kt贸rej dane dotycz膮, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;

  1. DO OTRZYMANIA KOPII DANYCH 鈥 uzyskania kopii danych podlegaj膮cych przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezp艂atna, a聽za聽kolejne kopie Administrator mo偶e na艂o偶y膰 op艂at臋 w聽rozs膮dnej wysoko艣ci, wynikaj膮c膮 z聽koszt贸w administracyjnych (art.聽15 ust.聽3 RODO);

  2. DO SPROSTOWANIA 鈥 偶膮dania sprostowania dotycz膮cych jej danych osobowych, kt贸re s膮 nieprawid艂owe, lub uzupe艂nienia niekompletnych danych (art.聽16 RODO);

  3. DO USUNI臉CIA DANYCH 鈥 偶膮dania usuni臋cia jej danych osobowych, je偶eli Administrator nie ma ju偶 podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie s膮 ju偶 niezb臋dne do cel贸w przetwarzania (art.聽17 RODO). Administrator ma obowi膮zek bez zb臋dnej zw艂oki usun膮膰 dane osobowe, je偶eli zachodzi jedna z nast臋puj膮cych okoliczno艣ci:

 • dane nie s膮 ju偶 d艂u偶ej niezb臋dne do realizacji celu, w jakim zosta艂y zebrane lub s膮 przetwarzane,

 • osoba wycofa艂a zgod臋 na przetwarzanie jego danych osobowych oraz nie istniej膮 podstawy prawne, aby mimo tego kontynuowa膰 przetwarzanie,

 • osoba sprzeciwia si臋 przetwarzaniu oraz nie wyst臋puj膮 nadrz臋dne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania, lub

 • osoba sprzeciwia si臋 przetwarzaniu jej danych osobowych na potrzeby i w zakresie marketingu bezpo艣redniego (w tym profilowania);

 • przetwarzanie w inny spos贸b nie jest lub nie by艂o zgodne z RODO lub innymi przepisami prawa;

 • dane osobowe zosta艂y zebrane w nawi膮zaniu do oferowania bezpo艣rednio osobom poni偶ej 16 lat us艂ug spo艂ecze艅stwa informatycznego;

  1. DO OGRANICZENIA PRZETWARZANIA 鈥 偶膮dania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art.聽18 RODO), gdy:

 • osoba, kt贸rej dane dotycz膮, kwestionuje prawid艂owo艣膰 danych osobowych 鈥 na聽okres pozwalaj膮cy Administratorowi sprawdzi膰 prawid艂owo艣膰 tych danych,

 • przetwarzanie jest niezgodne z聽prawem, a聽osoba, kt贸rej dane dotycz膮, sprzeciwia si臋 ich usuni臋ciu, 偶膮daj膮c ograniczenia ich wykorzystywania,

 • Administrator nie potrzebuje ju偶 tych danych, ale s膮 one potrzebne osobie, kt贸rej dane dotycz膮, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszcze艅,

 • osoba, kt贸rej dane dotycz膮, wnios艂a sprzeciw wobec przetwarzania 鈥 do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora s膮 nadrz臋dne wobec podstaw sprzeciwu osoby, kt贸rej dane dotycz膮;

  1. DO PRZENOSZENIA DANYCH 鈥 otrzymania w聽ustrukturyzowanym, powszechnie u偶ywanym formacie nadaj膮cym si臋 do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotycz膮cych, kt贸re dostarczy艂a Administratorowi, oraz 偶膮dania przes艂ania tych danych innemu Administratorowi, je偶eli dane s膮 przetwarzane na聽podstawie zgody osoby, kt贸rej dane dotycz膮, lub umowy z聽ni膮 zawartej oraz je偶eli dane s膮 przetwarzane w聽spos贸b zautomatyzowany (art.聽20 RODO);

  2. DO SPRZECIWU 鈥 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w聽prawnie uzasadnionych celach Administratora, z聽przyczyn zwi膮zanych z聽jej szczeg贸ln膮 sytuacj膮, w聽tym wobec profilowania. W贸wczas Administrator dokonuje oceny istnienia wa偶nych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrz臋dnych wobec interes贸w, praw i聽wolno艣ci os贸b, kt贸rych dane dotycz膮, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszcze艅. Je偶eli zgodnie z聽ocen膮 interesy osoby, kt贸rej dane dotycz膮, b臋d膮 wa偶niejsze od interes贸w Administratora, Administrator b臋dzie zobowi膮zany zaprzesta膰 przetwarzania danych w聽tych celach (art.聽21 RODO);

  3. DO COFNI臉CIA ZGODY w聽ka偶dym momencie i聽bez podawania przyczyny, lecz przetwarzanie danych osobowych dokonane przed cofni臋ciem zgody nadal pozostanie zgodne z聽prawem. Cofni臋cie zgody spowoduje zaprzestanie przetwarzania przez Administratora danych osobowych w聽celu, w聽kt贸rym zgoda ta zosta艂a wyra偶ona.

 1. Aby skorzysta膰 z聽wy偶ej wymienionych praw, osoba, kt贸rej dane dotycz膮, powinna skontaktowa膰 si臋, wykorzystuj膮c podane dane kontaktowe, z聽Administratorem i聽poinformowa膰 go, z聽kt贸rego prawa i聽w聽jakim zakresie chce skorzysta膰.

 1. PREZES URZ臉DU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Osoba, kt贸rej dane dotycz膮, ma prawo wnie艣膰 skarg臋 do organu nadzoru, kt贸rym w聽Polsce jest Prezes Urz臋du Ochrony Danych Osobowych z聽siedzib膮 w聽Warszawie, ul. Stawki 2, z聽kt贸rym mo偶na kontaktowa膰 si臋 w聽nast臋puj膮cy spos贸b:

 • listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;

 • przez elektroniczn膮 skrzynk臋 podawcz膮 dost臋pn膮 na聽stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt;

 • telefonicznie: (22) 531聽03聽00.

 1. ODBIORCY DANYCH OS脫B, KT脫RYCH DANE OSOBOWE DOTYCZ膭

Administrator ujawnia dane osobowe u偶ytkownik贸w wy艂膮cznie podmiotom przetwarzaj膮cym na mocy zawartych um贸w powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu realizacji us艂ug na rzecz administratora, np. hostingu i obs艂ugi Strony, us艂ugi IT, us艂ugi analityczne, us艂ugi obs艂ugi marketingowej i PR, us艂ug prawnych i doradczych.

 1. PRZESY艁ANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PA艃STW TRZECICH

Niekt贸rzy z partner贸w lub dostawc贸w us艂ug np. Google czy Facebook maj膮 siedzib臋 lub posiadaj膮 serwery poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). W takich przypadkach musz膮 oni dawa膰 gwarancj臋 wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te mog膮 wynika膰 w szczeg贸lno艣ci ze zobowi膮zania do stosowania standardowych klauzul umownych przyj臋tych przez Komisj臋 (UE) lub uczestnictwa w programie “Tarcza Prywatno艣ci” ustanowionym na mocy decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatno艣ci ochrony zapewnianej przez Tarcz臋 Prywatno艣ci UE-USA.

 1. WYKORZYSTYWANIE PLIK脫W COOKIES ORAZ PODOBNYCH TECHNOLOGII

 1. Strona umo偶liwia gromadzenie informacji o u偶ytkowniku za po艣rednictwem cookies oraz podobnych technologii, kt贸rych korzystanie najcz臋艣ciej wi膮偶e si臋 z zainstalowaniem jednego z wymienionych wy偶ej narz臋dzi na urz膮dzeniu u偶ytkownika (komputer, smartfon, itd.). Wykorzystuje si臋 te informacje do zapami臋tywania decyzji u偶ytkownika (wyb贸r czcionki, kontrastu, akceptacja polityki), gromadzenia informacji o urz膮dzeniu u偶ytkownika oraz jego wizycie s艂u偶膮ce do zapewnienia bezpiecze艅stwa, ale tak偶e analizy wizyt i dostosowania tre艣ci.

 2. Strona stosuje pliki cookies 鈥瀞esyjne鈥, a wi臋c takie, kt贸re przechowywane s膮 na urz膮dzeniu wykorzystywanym przez u偶ytkownika tymczasowo, do chwili jego wylogowania si臋, opuszczenia Strony lub zamkni臋cia przegl膮darki, jak r贸wnie偶 pliki cookies 鈥瀞ta艂e鈥, kt贸re przechowywane s膮 na urz膮dzeniu u偶ytkownika zgodnie z parametrami okre艣lonymi w samym pliku lub do czasu ich usuni臋cia przez u偶ytkownika. Pliki cookies dziel膮 si臋 na nast臋puj膮ce rodzaje:

 • niezb臋dne- s膮 to pliki cookies niezb臋dne do zapewnienia dzia艂ania Strony oraz optymalizuj膮ce jej dzia艂anie;

 • pliki cookies maj膮ce na celu zapewnienie bezpiecze艅stwa, s艂u偶膮ce np. wsparciu mechanizm贸w zapobiegania nadu偶yciom na stronie;

 • funkcjonalne- pliki cookies przechowuj膮ce dane dotycz膮cych preferencji u偶ytkownika Strony takich jak np. rozmiar czcionki, region lub j臋zyk, maj膮ce na celu zwi臋kszenie komfortu korzystania przez u偶ytkownika ze Strony;

 • analityczne- pliki cookies umo偶liwiaj膮ce zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Strony oraz ruch na Stronie, dzi臋ki kt贸rym mo偶liwa jest poprawa dzia艂ania Strony;

 • reklamowe- pliki cookies, kt贸re pozwalaj膮 dostarczanie u偶ytkownikowi tre艣ci reklamowych dostosowanych do jego zainteresowa艅.

Strona wykorzystuje niezb臋dne pliki cookies oraz funkcjonalne pliki cookies.

 1. U偶ytkownik ma mo偶liwo艣膰 ustawi膰 w przegl膮darce blokowanie okre艣lonych rodzaj贸w cookies i innych technologii, poprzez okre艣lenie na przyk艂ad, 偶e dozwolone b臋d膮 tylko i wy艂膮cznie te, kt贸re s膮 niezb臋dne do poprawnego wy艣wietlenia strony. Domy艣lnie wi臋kszo艣膰 przegl膮darek dopuszcza stosowanie wszystkich cookies, jednak u偶ytkownik ma mo偶liwo艣膰 zmiany tych ustawie艅 w dowolnym momencie, mo偶e tak偶e usun膮膰 zainstalowane ju偶 pliki cookies. Ka偶da z przegl膮darek umo偶liwia takie dzia艂anie poprzez jedn膮 z dost臋pnych w ustawieniach lub preferencjach opcji.

 2. U偶ytkownik ma tak偶e mo偶liwo艣膰 korzysta膰 ze strony w tzw. trybie incognito, kt贸ry blokuje mo偶liwo艣膰 gromadzenia danych o jego wizycie.

 3. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawie艅 przegl膮darki, tzn. z zaakceptowaniem plik贸w cookies i podobnych technologii oznacza zgod臋 na ich wykorzystanie do okre艣lonych powy偶ej cel贸w.

 4. Ze Stron膮 zintegrowane s膮 tak偶e zewn臋trzne komponenty (tzw. wtyczki) nale偶膮ce do nast臋puj膮cych podmiot贸w:

 • Youtube

Operatorem YouTube jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC jest sp贸艂k膮 zale偶n膮 Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

W聽Europejskim Obszarze Gospodarczym i聽Szwajcarii administratorem danych osobowych jest Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street; Dublin聽4 Irlandia.

Polityka YouTube dotycz膮ca ochrony danych: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/

 • LinkedIn

Operatorem dla u偶ytkownik贸w spoza USA operatorem jest LinkedIn Irlandia, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia.

Polityka prywatno艣ci LinkedIn jest dost臋pna pod adresem聽www.linkedin.com/legal/privacy-policy

 • Facebook

W艂a艣cicielem Facebooka jest Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Dla u偶ytkownik贸w spoza Stan贸w Zjednoczonych lub Kanady, administratorem Facebooka jest Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Irlandia.

Polityka ochrony danych Facebooka: https://facebook.com/about/privacy/

 • Google Analytics oraz Google Ads

W聽Europejskim Obszarze Gospodarczym i聽Szwajcarii administratorem danych osobowych jest Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street; Dublin聽4 Irlandia.

Polityka prywatno艣ci Google: https://policies.google.com/privacy?gl=PL&hl=pl

 1. ZMIANY POLITYKI PRYWATNO艢CI

1. Polityka prywatno艣ci mo偶e by膰 uzupe艂niana lub uaktualniana zgodnie z bie偶膮cymi potrzebami Administratora w celu zapewnienia aktualnej i rzetelnej informacji u偶ytkownikom dotycz膮cej ich danych osobowych i informacji o nich. O wszelkich zmianach polityki prywatno艣ci u偶ytkownicy zostan膮 poinformowani na Stronie.

2. Niniejsza polityka prywatno艣ci obowi膮zuje od 15.07.2020r.. 聽